اطلاعات حساب بانکی و مدارک تکمیلی

بانک ملت به نام آقای کیارش معین فر

شماره کارت: 6104.3377.4903.9515

شماره حساب: 5128833366

شماره شبا: IR 050120020000005128833366